آبرنگ تیوپی ساکورا

توضیحات

  • آبرنگ های فرموله شده به راحتی می توان یک طیف رنگی بی پایان ایجاد کرد.
  • اثر شفاف و اثر مات و یا هر دو اثر با تنظیم حجم آب در دسترس است.
  • نگه دارنده درب لوله 12 میلی لیتری مانع از گم شدن آن می شود.
  • موجود در مجموعه های 8، 12، 15، 18 و 24 رنگ

آبرنگ تیوپی Koi ساکورا

آبرنگ تیوپی ساکورا

آبرنگ تیوپی ساکورا

آبرنگ تیوپی ساکورا

مشخصات فنی


Item CodeDescriptionProduct SizePacking UnitBarcode
MW8PEMat Water Colors in 12ml plastic tube, 8-color set106x167x22mm5sets / 80sets4901881146152
MW12PEMat Water Colors in 12ml plastic tube, 12-color set106x243x22mm5sets / 60sets4901881146169
MW12PFMat Water Colors in 12ml plastic tube, 12-color set (in Plastic Sheath)98x250x25mm5sets / 60sets4901881146220
MW15PEMat Water Colors in 12ml plastic tube, 15-color set110x279x22mm5sets / 60sets 4901881146176
MW15PFMat Water Colors in 12ml plastic tube ,15-color set (in Plastic Sheath)98x306x25mm5sets / 60sets4901881146237
MW18PEMat Water Colors in 12ml plastic tube, 18-color set129x279x22mm5sets / 40sets4901881146183
MW24PEMat Water Colors in 12ml plastic tube, 24-color set92x158x65mm3sets / 24sets4901881146190
MWP#2Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Lemon Yellow12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142024
MWP#3Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Yellow12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142031
MWP#4Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Chrome Yellow12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142048
MWP#5Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Orange12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142055
MWP#7Mat Water Color, Single Color Single Color in 12ml plastic tube, Pale Orange12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142062
MWP#12Mat Water Color, Single Color Single Color in 12ml plastic tube, Brown12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142079
MWP#15Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Yellow Ochre12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142086
MWP#17Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Vandyke Brown12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142093
MWP#18Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Vermilion12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142109
MWP#19Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Red (Carmine)12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142116
MWP#122Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Red Purple(Magenta)12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142147
MWP#24Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Purple12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142154
MWP#25Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Cerulean Blue12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142161
MWP#26Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Emerald Green12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142178
MWP#27Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Yellow Green12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142185
MWP#29Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Green12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142192
MWP#30Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Deep Green12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142208
MWP#31Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Viridian12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142215
MWP#36Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Cobalt Blue Hue12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142222
MWP#38Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Ultramarine12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142239
MWP#43Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Prussian Blue12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142321
MWP#44Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Gray12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142338
MWP#49Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Black(Ivory Black)12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142345
MWP#50Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, White(Chinese White)12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142352
MWP#51Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Gold12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142369
MWP#53Mat Water Color, Single Color in 12ml plastic tube, Silver12ml5pcs. / 50pcs. / 600pcs.4901881142376