ماژیک Copic Classic

ماژیک کوپیک کلاسیک - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • ماژیک Copic Classic
  • 214 رنگ (از جمله Blender بدون رنگ)
  • جوهر بر پایه الکل
  • سیستم ایربراش کوپیک
  • پوشش یکنواخت تمام سطح 5 برگ سایز B4
  • قابل پر کردن مجدد جوهر


ماژیک کوپیک - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

بسته 12 تایی ماژیک کوپیک کلاسیک


بسته 12 تایی ماژیک کوپیک کلاسیک CG


ماژیک کوپیک - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

بسته 12 تایی ماژیک کوپیک کلاسیک NG


ماژیک کوپیک - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

بسته 12 تایی ماژیک کوپیک کلاسیک TG


ماژیک کوپیک - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

بسته 12 تایی ماژیک کوپیک کلاسیک WG


ماژیک کوپیک - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

بسته 36 تایی ماژیک کوپیک کلاسیک


ماژیک کوپیک - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

بسته 72 تایی ماژیک کوپیک کلاسیک Set A


ماژیک کوپیک - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

بسته 72 تایی ماژیک کوپیک کلاسیک Set B


ماژیک کوپیک - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

بسته 72 تایی ماژیک کوپیک کلاسیک Set C