براش رنگی Koi

براش رنگی Koi - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • براش رنگی Koi
  • با تغییر مقدار فشار بر روی نوک، می توانید سایه های خوب، متوسط یا گسترده ایجاد کنید.
  • دارای نوک با دوام و جوهر بدون بو
  • در 48 رنگ متنوع و بسته های 6،12،24،48 تایی

براش رنگی Koi - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

براش رنگی Koi

براش رنگی Koi - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

براش رنگی Koi

مشخصات فنی


Item CodeDescriptionProduct SizePacking UnitBarcode
XBR-6Koi Coloring Brush Pen, 6-Color Set65.0 x 140.0 x 15.0 mm24sets / 288sets084511391765
XBR-12Koi Coloring Brush Pen, 12-Color Set136.0 x 140.0 x 15.0 mm12sets / 144sets084511391772
XBR-24Koi Coloring Brush Pen, 24-Color Set136.0 x 140.0 x 28.0 mm6sets / 72sets084511391789
XBR-48Koi Coloring Brush Pen, 48-Color Set136.0 x 140.0 x 28.0 mm X 2pcs3sets / 36sets084511391796
XBR#3Koi Coloring Brush Pen, Yellow135mm12pcs. / 600pcs.084511392960
XBR#4Koi Coloring Brush Pen, Deep Yellow135mm12pcs. / 600pcs.084511392977
XBR#5Koi Coloring Brush Pen, Orange135mm12pcs. / 600pcs.084511392984
XBR#205Koi Coloring Brush Pen, Coral Red135mm12pcs. / 600pcs.084511392991
XBR#7Koi Coloring Brush Pen, Pale Orange135mm12pcs. / 600pcs.084511393004
XBR#107Koi Coloring Brush Pen, Salmon Pink135mm12pcs. / 600pcs.084511393080
XBR#407Koi Coloring Brush Pen, Woody Brown135mm12pcs. / 600pcs.084511393011
XBR#9Koi Coloring Brush Pen, Naples Yellow135mm12pcs. / 600pcs.084511393028
XBR#110Koi Coloring Brush Pen, Dark Brown135mm12pcs. / 600pcs.084511393035
XBR#12Koi Coloring Brush Pen, Brown135mm12pcs. / 600pcs.084511393042
XBR#14Koi Coloring Brush Pen, Raw Sienna135mm12pcs. / 600pcs.084511393059
XBR#18Koi Coloring Brush Pen, Vermilion135mm12pcs. / 600pcs.084511393066
XBR#19Koi Coloring Brush Pen, Red135mm12pcs. / 600pcs.084511393073
XBR#20Koi Coloring Brush Pen, Pink135mm12pcs. / 600pcs.084511393097
XBR#221Koi Coloring Brush Pen, Rose Red135mm12pcs. / 600pcs.084511393103
XBR#421Koi Coloring Brush Pen, Magenta Pink135mm12pcs. / 600pcs.084511393110
XBR#22Koi Coloring Brush Pen, Burgundy135mm12pcs. / 600pcs.084511393127
XBR#222Koi Coloring Brush Pen, Fuchsia135mm12pcs. / 600pcs.084511393134
XBR#123Koi Coloring Brush Pen, Lilac135mm12pcs. / 600pcs.084511393141
XBR#223Koi Coloring Brush Pen, Bordeaux135mm12pcs. / 600pcs.084511393158
XBR#24Koi Coloring Brush Pen, Purple135mm12pcs. / 600pcs.084511393165
XBR#124Koi Coloring Brush Pen, Iris135mm12pcs. / 600pcs.084511393172
XBR#224Koi Coloring Brush Pen, Light Purple135mm12pcs. / 600pcs.084511393189
XBR#25Koi Coloring Brush Pen, Cerulean Blue135mm12pcs. / 600pcs.084511393196
XBR#125Koi Coloring Brush Pen, Sky Blue135mm12pcs. / 600pcs.084511393202
XBR#225Koi Coloring Brush Pen, Steel Blue135mm12pcs. / 600pcs.084511393219
XBR#226Koi Coloring Brush Pen, Emerald Green135mm12pcs. / 600pcs.084511393226
XBR#426Koi Coloring Brush Pen, Peacock Green135mm12pcs. / 600pcs.084511393233
XBR#27Koi Coloring Brush Pen, Yellow Green135mm12pcs. / 600pcs.084511393240
XBR#28Koi Coloring Brush Pen, Blue Green Light135mm12pcs. / 600pcs.084511393257
XBR#128Koi Coloring Brush Pen, Ice Green135mm12pcs. / 600pcs.084511393264
XBR#29Koi Coloring Brush Pen, Green135mm12pcs. / 600pcs.084511393271
XBR#130Koi Coloring Brush Pen, Sap Green135mm12pcs. / 600pcs.084511393288
XBR#31Koi Coloring Brush Pen, Viridian135mm12pcs. / 600pcs.084511393295
XBR#32Koi Coloring Brush Pen, Fresh Green135mm12pcs. / 600pcs.084511393301
XBR#36Koi Coloring Brush Pen, Blue135mm12pcs. / 600pcs.084511393318
XBR#137Koi Coloring Brush Pen, Aqua Blue135mm12pcs. / 600pcs.084511393325
XBR#237Koi Coloring Brush Pen, Light Sky Blue135mm12pcs. / 600pcs.084511393332
XBR#238Koi Coloring Brush Pen, Lavender135mm12pcs. / 600pcs.084511393349
XBR#43Koi Coloring Brush Pen, Prussian Blue135mm12pcs. / 600pcs.084511393356
XBR#44Koi Coloring Brush Pen, Cool Gray135mm12pcs. / 600pcs.084511393387
XBR#144Koi Coloring Brush Pen, Dark Warm Gray135mm12pcs. / 600pcs.084511393394
XBR#45Koi Coloring Brush Pen, Warm Gray135mm12pcs. / 600pcs.084511393400
XBR#145Koi Coloring Brush Pen, Light Warm Gray135mm12pcs. / 600pcs.084511393417
XBR#46Koi Coloring Brush Pen, Dark Cool Gray135mm12pcs. / 600pcs.084511393424
XBR#47Koi Coloring Brush Pen, Raw Umber135mm12pcs. / 600pcs.084511393363
XBR#49Koi Coloring Brush Pen, Black135mm12pcs. / 600pcs.084511393370
XBR#153Koi Coloring Brush Pen, Light Cool Gray135mm12pcs. / 600pcs.084511393431
XBR#00Koi Coloring Brush Pen, Blender135mm12pcs. / 600pcs.084511391758