روان نویس ساکورا

روان نویس ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • روان نویس ساکورا
  • نوشته هایی روان با جوهر پایدار از ابتدا تا انتهای نوشته
  • بدون پس دادن جوهر
  • در رنگهای متنوع

water-p-icon

Water proof

pigment

Pigment

odorless-icon

Odorless

for-r-icon

Fade resistant

chemical-p-icon

Chemical proof


روان نویس ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

روان نویس ساکورا

روان نویس ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

روان نویس ساکورا

مشخصات فنی


Item CodeDescriptionProduct SizePacking UnitBarcode
XPGB08#50Gelly Roll Medium Point, White153 mm12 pcs. / 1,200 pcs.084511378193
XPGB#700Gelly Roll Stardust, Clear Star153mm12pcs. / 1,200pcs.084511379510
XPGB#703Gelly Roll Stardust, Golden Star153mm12pcs. / 1,200pcs.084511379510
XPGB#705Gelly Roll Stardust, Copper Star153mm12pcs. / 1,200pcs.084511379527
XPGB#719Gelly Roll Stardust, Red Star153mm12pcs. / 1,200pcs.084511379541
XPGB#720Gelly Roll Stardust, Pink Star153mm12pcs. / 1,200pcs.084511379558
XPGB#721Gelly Roll Stardust, Rose Star153mm12pcs. / 1,200pcs.084511379565
XPGB#724Gelly Roll Stardust, Purple Star153mm12pcs. / 1,200pcs.084511379572
XPGB#725Gelly Roll Stardust, Sky Star153mm12pcs. / 1,200pcs.084511379589
XPGB#727Gelly Roll Stardust, Lime Star153mm12pcs. / 1,200pcs.084511379596
XPGB#729Gelly Roll Stardust, Green Star153mm12pcs. / 1,200pcs.084511379602
XPGB#736Gelly Roll Stardust, Blue Star153mm12pcs. / 1,200pcs.084511379619
XPGB#738Gelly Roll Stardust, Marine Star153mm12pcs. / 1,200pcs.084511379626
XPGB#744Gelly Roll Stardust, Silver Star153mm12pcs. / 1,200pcs.084511384507