ظرف قلم شور ساکورا

ظرف قلم شور ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

ظرف قلم شور ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • ظرف قلم شور
  • درچهار مدل : سه مخزنه، دو مخزنه، سطل و چهارگوش
colorchart

جدول رنگ


ظرف قلم شور ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

ظرف قلم شور

ظرف قلم شور ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

ظرف قلم شور

مشخصات فنی


[table id=10 /]