ماژیک Copic Sketch

ماژیک کوپیک Sketch - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • ماژیک Copic Sketch
  • 358 رنگ (از جمله Blender بدون رنگ)
  • جوهر بر پایه الکل
  • پوشش یکنواخت تمام سطح 3.7 برگ سایز B4
  • قابل پر کردن مجدد جوهر
  • سیستم ایربراش کوپیک


sketch12_01

بسته 12 تایی ماژیک کوپیک Sketch


sketch12ex1_01

بسته 12 تایی ماژیک کوپیک Sketch سری EX-1


sketch12ex2_01

بسته 12 تایی ماژیک کوپیک Sketch سری EX-2


sketch12ex3_01

بسته 12 تایی ماژیک کوپیک Sketch سری EX-3


sketch12ex4_01

بسته 12 تایی ماژیک کوپیک Sketch سری EX-4


sketch12ex5_01

بسته 12 تایی ماژیک کوپیک Sketch سری EX-5


sketch12ex6_01

بسته 12 تایی ماژیک کوپیک Sketch سری EX-6


sketch12cg_01

بسته 12 تایی ماژیک کوپیک Sketch سری CG


sketch12wg_01

بسته 12 تایی ماژیک کوپیک Sketch سری WG


sketch24c_01

بسته 24 تایی ماژیک کوپیک Sketch سری for Manga Illustrations


sketch24_01

بسته 24 تایی ماژیک کوپیک Sketch


sketch36_01

بسته 36 تایی ماژیک کوپیک Sketch


sketch12_02

بسته 72 تایی ماژیک کوپیک Sketch سری A


sketch72b_01

بسته 72 تایی ماژیک کوپیک Sketch سری B


sketch72c_01

بسته 72 تایی ماژیک کوپیک Sketch سری C


sketch72d_01

بسته 72 تایی ماژیک کوپیک Sketch سری D


sketch72e_01

بسته 72 تایی ماژیک کوپیک Sketch سری E